Risky drive

Letra: Tatsurou

Fuanteina machiwo konomu kanojo
Burandomonowa ikinukutameno sutetasu
Sonobagguno nakaniwa itsudattesa
Tsuyoi jibunwo tamotsutameni hitsuyôni natta pirukeesu

Sutetamonomo nakushitamonomo oboeteru

"Sashihiitatte otsuriga kuruwa" tte waratteru
Kamisamawa inaitte shitterukara
Kutabarumade ikôka? Soreshika dekinee bukiyôna

Risky Drive
Risky Drive

Nekono mewa donnafûni mieteruka nantesa
Zettai wakaranaidesho? Sorewa hitono kokoromo onaji
Sate soredewa kokode mondai desu
Kimino mamawa nanbanmeni kimiwo aishitadeshoka?

Risky Baby
Crazy Baby

Fuanteina machiwo konomu kanojo
Serebuna rokkusutaawo hikerakashiteru
Hontôno jibunga darekanante doodemoiisa
Darenomaeno jibunga hontôka nantekotomosa
Nisemonono jibunnante iyashineenosa

Crazy Baby
Risky Drive